licytacja nieruchomości – lokal Siedlce – 4 września 2020r. godz. 12:00 Nieruchomość

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Marcin Dudek na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04.09.2020 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach mającego siedzibę pod adresem:
ul. Kazimierzowska 31 A, 08-110 Siedlce w sali nr 9, odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

udziału 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu o pow. 45,60 m2,
który znajduje się w Siedlcach przy ul. Kilińskiego 31/5 należącego do Jagielak Jacka
oznaczonego KW SI1S/00125880/4 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Siedlcach,

Wartość 1/2 części nieruchomość została oszacowana na kwotę: 89 500,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi kwotę: 67 125,00 zł.
Rękojmia: 8 950,00 zł.

udziału 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu o pow. 45,60 m2,
który znajduje się w Siedlcach przy ul. Kilińskiego 31/5 należącego do Jagielak Macieja
oznaczonego KW SI1S/00125880/4 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Siedlcach,

Wartość 1/2 części nieruchomość została oszacowana na kwotę: 89 500,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi kwotę: 67 125,00 zł.
Rękojmia: 8 950,00 zł.

Wartość całego lokalu została oszacowana na kwotę: 179.000,00
Cena wywoławcza wynosi : 134.250,00
Rękojmia: 17.900,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej wartości oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

60 1020 4476 0000 8402 0016 8385 PKO BP S.A.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Siedlcach akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 188/19 i 189/19 .
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Marcin Dudek

Tagi:
INFORMACJA – w dniu 17 sierpnia 2020r. kancelaria będzie nieczynna dla stron Nieruchomość
Tagi:
INFORMACJA dot. obsługi stron w biurze kancelarii Nieruchomość

I N F O R M A C J A :

Kancelaria Komornika działa z zachowaniem ograniczeń sanitarnych i warunków bezpieczeństwa tzn.:

– bezpośrednia obsługa interesantów w biurze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13 , komornik przyjmuje we wtorki w godzinach od 9 do 13

– dostępny jest na żądanie płyn dezynfekcyjny

– interesanci wchodzą pojedynczo z założoną maseczką ochronną , zwiększono odległość między pracownikiem a osobą obsługiwaną 

– czynności terenowe są podejmowane w zakresie pilnym oraz w sprawach gdzie nie jest wymagana obecność wielu osób (do odwołania stanu zagrożenia epidemią)

– preferuje się elektroniczną bądź pisemną wymianę korespondencji , komunikację telefoniczną oraz wpłaty środków pieniężnych przelewem na konto urzędowe komornika z podaniem sygn.akt sprawy lub imienia i nazwiska dłużnika

Marcin Dudek
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach

Tagi: