licytacja nieruchomości Sewerynów – II termin – 06.03.2020r. Nieruchomość

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Marcin Dudek na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06.03.2020 r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach mającego siedzibę pod adresem:
ul. Kazimierzowska 31 A, 08-110 Siedlce w sali nr 9, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej pod adresem:
Sewerynów 08-206 Huszlew,
dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach Zam. Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Łosicach prowadzi księgę wieczystą o numerze SI2S/00022893/3 o powierzchni 0,0900 ha , niezabudowanej, będącej własnością dłużnika: Wojdat Hanna.
Suma oszacowania wynosi 5 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 3 666,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 550,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek
bankowy komornika:

60 1020 4476 0000 8402 0016 8385 PKO BP S.A.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie
przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Siedlcach akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 501/19).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od
egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na
trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Marcin Dudek

Tagi: