I licytacja – pieczarkarnia i dom mieszkalny – 9 lipca 2024r. Nieruchomość

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Marcin Dudek na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.07.2024 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach mającego siedzibę pod adresem: ul. Kazimierzowska 31 A, 08-110 Siedlce w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej pieczarkarnią i budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym składająca się z działek 171, 173/1 i 180/1, o pow. 3,4579 ha położonej pod adresem: ul. Siedlecka 301, 08-110 Stok Lacki, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1S/00039320/1 będącej własnością dłużnika: Osińska Bożena.

 

Suma oszacowania wynosi 17 252 472,00 zł brutto (14 026 400,00 zł netto), zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 12 939 354,00 zł brutto (10 519 800,00 zł netto).

 

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 1 725 247,20 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: 60 1020 4476 0000 8402 0016 8385 PKO BP S.A.

 

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. W Sądzie Rejonowym w Siedlcach można przeglądać protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 2184/22).

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Tagi: