II termin licytacji nieruchomości niezabudowanej – 6.12.2019r. godz. 11:00 Nieruchomość

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Marcin Dudek na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06.12.2019 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach mającego siedzibę pod adresem: ul. Kazimierzowska 31 A, 08-110 Siedlce w sali nr 9, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej pod adresem: Ruda 08-108 Korczew,
dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1S/00096138/5 o powierzchni 3,2435 ha niezabudowanej, będącej własnością dłużnika: Świątkowski Jerzy.
Suma oszacowania wynosi 67 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 44 800,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 720,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek
bankowy komornika:

60 1020 4476 0000 8402 0016 8385 PKO BP S.A.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Siedlcach akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 53/19).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od
egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Marcin Dudek

Tagi:
I termin licytacji nieruchomości zabudowanej – 26.11.2019 godz. 14:00 Nieruchomość

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Marcin Dudek na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.11.2019 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach mającego siedzibę pod adresem: ul. Kazimierzowska 31 A, 08-110 Siedlce w sali nr 7, odbędzie się pierwsza licytacja udziału 263700/266815 w użytkowaniu wieczystym i własności budynków nieruchomości położonej pod adresem:
ul. Terespolska 14 08-110 Siedlce,
dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1S/00053179/1 o powierzchni 1,2929 ha zabudowanej dwoma budynkami: budynek nr 1: powierzchnia zabudowy 1583 m2,
budynek nr 2: powierzchnia zabudowy 1236 m2
będącej własnością dłużnika: Auto S Centrum Usługowo – Handlowe Sp. z o.o. .
Suma oszacowania wynosi 2 073 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 1 554 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 207 300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

60 1020 4476 0000 8402 0016 8385 PKO BP S.A.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać niruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Siedlcach akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 1202/17).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Marcin Dudek

Tagi:
I termin licytacji nieruchomości niezabudowanej – 26.11.2019r. godz. 13:30 Nieruchomość

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Marcin Dudek na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.11.2019 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach mającego siedzibę pod adresem: ul. Kazimierzowska 31 A, 08-110 Siedlce w sali nr 7, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem:
Sewerynów 08-206 Huszlew,
dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Łosiacach prowadzi księgę wieczystą o numerze SI2S/00022893/3 o powierzchni 0,0900 ha niezabudowanej, będącej własnością dłużnika: Wojdat Hanna.
Suma oszacowania wynosi 5 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 4.125,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 550,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek
bankowy komornika:

60 1020 4476 0000 8402 0016 8385 PKO BP S.A.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie
przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Siedlcach akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co
501/19).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od
egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Marcin Dudek

Tagi: