INFORMACJA dot. protestu komorników Nieruchomość

Tagi:
licytacja – działka niezabudowana – miejscowość Leśniczówka – I termin – 23.11.2022r. Nieruchomość

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Marcin Dudek na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23.11.2022 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach mającego siedzibę pod adresem: ul. Kazimierzowska 31 A, 08-110 Siedlce w sali nr 8, odbędzie się pierwsza licytacja:
udziału wynoszącego 5/8 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Leśniczówka gm. Mordy, działka numer 327/4, dla której SĄD REJONOWY SIEDLCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1S/00058310/7, o pow. 0,1000 ha, będącego własnością dłużnika: Kozłowski Stanisław
oraz
udziału wynoszącego 1/8 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Leśniczówka gm. Mordy, działka numer 327/4, dla której SĄD REJONOWY SIEDLCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1S/00058310/7, o pow. 0,1000 ha, będącego własnością dłużnika: Kozłowski Karol
oraz
udziału wynoszącego 1/8 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Leśniczówka gm. Mordy, działka numer 327/4, dla której SĄD REJONOWY SIEDLCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1S/00058310/7, o pow. 0,1000 ha, będącego własnością dłużnika: Kozłowski Grzegorz
oraz
udziału wynoszącego 1/8 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Leśniczówka gm. Mordy, działka numer 327/4, dla której SĄD REJONOWY SIEDLCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1S/00058310/7, o pow. 0,1000 ha, będącego własnością dłużnika:: Komar Dorota

Suma oszacowania nieruchomości, stanowiącej sumę udziałów 5/8, 1/8, 1/8 , 1/8 wynosi 15 000 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 11 250,00 zł tj.:

Wartość udziału 5/8 nieruchomości (Kozłowski Stanisław): 9375,00 zł
Cena wywoławcza: 7031,25 zł
Rękojmia: 937,50 zł

Wartość udziału 1/8 nieruchomości (Kozłowski Karol): 1875,00 zł
Cena wywoławcza: 1406,25 zł
Rękojmia: 187,50 zł

Wartość udziału 1/8 nieruchomości (Kozłowski Grzegorz): 1875,00 zł
Cena wywoławcza: 1406,25 zł
Rękojmia: 187,50 zł

Wartość udziału 1/8 nieruchomości (Komar Dorota): 1875,00 zł
Cena wywoławcza: 1406,25 zł
Rękojmia: 187,50 zł

Suma oszacowania całej nieruchomości (suma udziałów 5/8, 1/8, 1/8, 1/8) wynosi 15 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 11 250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1500,00 zł (suma rękojmi poszczególnych udziałów tj. 937,50zł, 187,50zł, 187,50zł, 187,50zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
60 1020 4476 0000 8402 0016 8385 PKO BP S.A.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Siedlcach akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 1472/17).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Marcin Dudek

Tagi:
licytacja garaż – miejscowość Leśniczówka – I termin – 23.11.2022r. Nieruchomość

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU NIEMIESZKALNEGO – GARAŻU

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Marcin Dudek na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23.11.2022 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach mającego siedzibę pod adresem: ul. Kazimierzowska 31 A, 08-110 Siedlce w sali nr 8, odbędzie się pierwsza licytacja:
udziału wynoszącego 5/8 części lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (garażu) położonego pod adresem: Leśniczówka garaż nr 3, 08-140 Mordy, dla którego Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1S/00058311/4, o pow. użytkowej 20,30m2,będącego własnością dłużnika: Kozłowski Stanisław
oraz
udziału wynoszącego 1/8 części lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (garażu) położonego pod adresem: Leśniczówka garaż nr 3, 08-140 Mordy, dla którego Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1S/00058311/4, o pow. użytkowej 20,30m2, będącego własnością dłużnika: Kozłowski Karol
oraz
udziału wynoszącego 1/8 części lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (garażu) położonego pod adresem: Leśniczówka garaż nr 3, 08-140 Mordy, dla którego Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1S/00058311/4, o pow. użytkowej 20,30m2, będącego własnością dłużnika: Kozłowski Grzegorz
oraz
udziału wynoszącego 1/8 części lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (garażu) położonego pod adresem: Leśniczówka garaż nr 3, 08-140 Mordy, dla którego Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1S/00058311/4, o pow. użytkowej 20,30m2, będącego własnością dłużnika: Komar Dorota

Suma oszacowania nieruchomości, stanowiącej sumę udziałów 5/8, 1/8, 1/8 , 1/8 wynosi 10 000 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 7500 zł tj.:

Wartość udziału 5/8 nieruchomości (Kozłowski Stanisław): 6250,00 zł
Cena wywoławcza: 4687,50 zł
Rękojmia: 625,00 zł

Wartość udziału 1/8 nieruchomości (Kozłowski Karol): 1250,00 zł
Cena wywoławcza: 937,50 zł
Rękojmia: 125,00 zł

Wartość udziału 1/8 nieruchomości (Kozłowski Grzegorz): 1250,00 zł
Cena wywoławcza: 937,50 zł
Rękojmia: 125,00 zł

Wartość udziału 1/8 nieruchomości (Komar Dorota): 1250,00 zł
Cena wywoławcza: 937,50 zł
Rękojmia: 125,00 zł

Suma oszacowania całej nieruchomości (suma udziałów 5/8, 1/8, 1/8, 1/8) wynosi 10 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 7 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1000,00 zł (suma rękojmi poszczególnych udziałów tj. 625zł, 125zł, 125zł, 125zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
60 1020 4476 0000 8402 0016 8385 PKO BP S.A.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Siedlcach akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 1472/17).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Marcin Dudek

Tagi:
lokal mieszkalny – miejscowość Leśniczówka – I termin – 23.11.2022r. Nieruchomość

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Marcin Dudek na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23.11.2022 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach mającego siedzibę pod adresem: ul. Kazimierzowska 31 A, 08-110 Siedlce w sali nr 8, odbędzie się pierwsza licytacja:
udziału wynoszącego 5/8 części lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: Leśniczówka 9/12 08-140 Mordy, dla którego SĄD REJONOWY SIEDLCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1S/00054034/0 o powierzchni użytkowej 72,85 m2, będącego własnością dłużnika: Kozłowski Stanisław
oraz
udziału wynoszącego 1/8 części lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: Leśniczówka 9/12 08-140 Mordy, dla którego SĄD REJONOWY SIEDLCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1S/00054034/0 o powierzchni użytkowej 72,85 m2, będącego własnością dłużnika: Kozłowski Karol
oraz
udziału wynoszącego 1/8 części lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: Leśniczówka 9/12 08-140 Mordy, dla którego SĄD REJONOWY SIEDLCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1S/00054034/0 o powierzchni użytkowej 72,85 m2, będącego własnością dłużnika: Kozłowski Grzegorz
oraz
udziału wynoszącego 1/8 części lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: Leśniczówka 9/12 08-140 Mordy, dla którego SĄD REJONOWY SIEDLCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1S/00054034/0 o powierzchni użytkowej 72,85 m2, będącego własnością dłużnika: Komar Dorota

Suma oszacowania nieruchomości, stanowiącej sumę udziałów 5/8, 1/8, 1/8 , 1/8 wynosi 118 000 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 88 500 zł tj.:

Wartość udziału 5/8 nieruchomości (Kozłowski Stanisław): 73 750,00 zł
Cena wywoławcza: 55 312,50 zł
Rękojmia: 7 375,00 zł

Wartość udziału 1/8 nieruchomości (Kozłowski Karol): 14 750,00 zł
Cena wywoławcza: 11 062,50 zł
Rękojmia: 1 475,00 zł

Wartość udziału 1/8 nieruchomości (Kozłowski Grzegorz): 14 750,00 zł
Cena wywoławcza: 11 062,50 zł
Rękojmia: 1 475,00 zł

Wartość udziału 1/8 nieruchomości (Komar Dorota): 14 750,00 zł
Cena wywoławcza: 11 062,50 zł
Rękojmia: 1 475,00 zł

Suma oszacowania całej nieruchomości (suma udziałów 5/8, 1/8, 1/8, 1/8) wynosi 118 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 88 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 800 zł (suma rękojmi poszczególnych udziałów tj. 7375zł, 1475zł, 1475zł, 1475zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
60 1020 4476 0000 8402 0016 8385 PKO BP S.A.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Siedlcach akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 1472/17).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Marcin Dudek

Tagi: