lokal mieszkalny w Łosicach ul. Czarkowskiego – I termin – 09.06.2022r. godz. 9:00 Nieruchomość

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Marcin Dudek na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.06.2022 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach mającego siedzibę pod adresem: ul. Kazimierzowska 31 A, 08-110 Siedlce w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

udziału wynoszącego 1/2 części lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: ul. Czarkowskiego 6/18 , 08-200 Łosice, dla którego Sąd Rejonowy w Siedlcach VIII Zam. Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Łosicach prowadzi księgę wieczystą o numerze SI2S/00025925/8 o powierzchni użytkowej 38,14 m2, będącego własnością dłużnika: Arczewska Natalia.

oraz

udziału wynoszącego 1/2 części lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: ul. Czarkowskiego 6/18 , 08-200 Łosice, dla którego Sąd Rejonowy w Siedlcach VIII Zam. Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Łosicach prowadzi księgę wieczystą o numerze SI2S/00025925/8 o powierzchni użytkowej 38,14 m2, będącego własnością dłużnika: Arczewski-Oleksiuk Michał.

 

Suma oszacowania nieruchomości, stanowiącej sumę udziałów po 1/2 wynosi 105 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 78 750,00 zł tj.:

Wartość udziału 1/2 nieruchomości (Arczewska Natalia): 52 500,00
Cena wywoławcza: 39 375,00
Rękojmia: 5 250,00

Wartość udziału 1/2 nieruchomości (Arczewski-Oleksiuk Michał): 52 500,00
Cena wywoławcza: 39 375,00
Rękojmia: 5 250,00

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 500 zł (suma rękojmi po 5250 zł dla każdego z udziałów) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

60 1020 4476 0000 8402 0016 8385 PKO BP S.A.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Siedlcach akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 1240/19).

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy Marcin Dudek

Tagi: