Wierzyciel, aby wnieść sprawę do Komornika celem jej prowadzenia, jest obowiązany złożyć osobiście bądź przesłać na adres kancelarii wypełniony wniosek (do pobrania w zakładce wnioski). 

 

Do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy, czyli orzeczenie sądu zaopatrzone w klauzulę wykonalności (oryginał). Jeżeli orzeczenie przyznające roszczenie zapadło w elektronicznym postępowaniu upominawczym, wniosek o wszczęcie egzekucji może być złożony do komornika także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze.

 

We wniosku egzekucyjnym należy wskazać strony postępowania (wierzyciela i dłużnika) wraz z ich dokładnymi adresami oraz roszczenie, które ma być spełnione. Wniosek o wszczęcie egzekucji umożliwia komornikowi jej prowadzenie według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, chyba, że wierzyciel wybierze samodzielnie sposób lub sposoby egzekucji. Przy egzekucji z nieruchomości wymagany jest wyraźny wniosek wierzyciela.