Dłużnik jest podmiotem, przeciwko któremu toczy się egzekucja i na którym ciąży obowiązek spełnienia świadczenia określonego w tytule wykonawczym. Prawa i obowiązki dłużnika w toczącym się postępowaniu egzekucyjnym określa szczegółowo ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego (KPC).

 

Strona ma obowiązek zawiadomić komornika o każdej zmianie swego miejsca zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest komornikowi znany. 

 

Na dłużniku jako podmiocie legitymowanym biernie spoczywa obowiązek tzw. znoszenia egzekucji. Oznacza to tyle, że uprawniony organ (komornik) działając w oparciu o tytuł wykonawczy i wniosek uprawnionego wierzyciela ma obowiązek zajęcia składników majątku dłużnika. Utrudnianie bądź uniemożliwienie komornikowi wykonania tego obowiązku zagrożone jest odpowiedzialnością karną (art. 300 i następne Kodeksu Karnego).

 

Dłużnik w każdej chwili może spełnić świadczenie (w całości albo w części) dokonując wpłat gotówkowych w kancelarii komornika lub wpłacając środki na rachunek bankowy komornika:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Siedlcach: 60 1020 4476 0000 8402 0016 8385 

Poniżej wzór oświadczenia w trybie art. 801 kpc, które wypełnione można wysłać do komornika.

 

          oswiadczenie-801-pdf                oswiadczenie-801-doc